Marked, kultur og kommunikation


Skole:
Det Blå Gymnasium Tønder
Undervisningsforløb/aktivitet:
Tværfaglig projektundervisning - Tysk/ spansk/ engelsk/dansk og afsætning i samspil med lokale virksomheder
Lektioner:
24
Årgang:
1g
Indholdsbeskrivelse:
 1. Indledning

 

I skal nu i gang med første forløb inden for studieområdet. ”Studieområdet er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af hhx-uddannelsens faglige hovedområder: humaniora og samfundsvidenskab, herunder særligt økonomiske fagområder. I studieområdet arbejdes med teorier og metoder i relation til individ, virksomhed og samfund i tilknytning til almenmenneskelige spørgsmål og kulturelle, økonomiske og politiske fænomener.”

 

Studieområdet består af en række flerfaglige forløb, der indgår på alle tre årgange af uddannelsen til merkantil studentereksamen. Studieområdet medvirker til at give eleverne indsigt i fagenes identitet og forskellighed gennem arbejdet med flerfaglige problemstillinger (jf. lov om de gymnasiale uddannelsen §1 og §30 stk. 3) inden for uddannelsens profil-områder - kultur, politik og økonomi. Studieområdet bidrager således til at styrke elevernes forståelse af, at der knytter sig forskellige fagkulturer og praksisformer til hhx-uddannelsens forskellige fag, og at en problemstilling kan anskues ud fra forskellige perspektiver, afhængig af hvilke fag der bringes i spil.

 

 

 1. Undervisningens mål og indhold

 

I skal i løbet af de tre gymnasieår igennem i alt syv studieområde-forløb. Formålet med dette kompendium er at give dig et overblik over, hvad du skal arbejde med inden for det 1. forløb. Dette SO1-forløb har overskriften Marked, Kultur & Kommunikation.

 

Målene for det samlede studieområde (det vil sige alle syv forløb) er, at I skal kunne:

 • Beherske relevante faglige mål i studieområdets fag
 • Formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige flag
 • Perspektiver besvarelsen af problemstillingen ift. kulturelle, økonomiske og politiske temaer i samtiden
 • Reflektere over forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger
 • Søge, udvælge og behandle relevant faglig information
 • Forholde sig kritisk til faglig information og eget arbejde
 • Formidle flerfaglige problemstillinger og resultater mundtligt og skriftligt
 • Beherske mundtlige og skriftlige fremstillingsformer

 

Kilde: UVM.dk: læreplan studieområdet hhx, marts 2018

 

Formålet med SO1 - Marked, kultur & kommunikation er, at I arbejder tværfagligt med en specifik problemstilling, som I via indsamling af data og teori skal løse.

 

I skal arbejde med en given virksomheds markedsføring på et specifikt marked inden for fagene Afsætning, Engelsk, Dansk og Spansk/Tysk.

 

De samlede mål for de enkelte fag:

 • Analysere og perspektivere aktuelle forhold på det britiske marked på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle, erhvervsmæssige og samfundsmæssige forhold.
 • Læse og forstå forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere tysksprogede tekster
 • Redegøre på tysk for kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945
 • Anvende en grundlæggende viden om kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i tysk-sprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede tysksprogede tekster og emner med kultur-, samfunds- og erhvervsforhold i andre lande
 • indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds nationale og globale markedsforhold samt vurdere informationernes troværdighed og relevans i en given sammen-hæng
 • afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning – nationalt og globalt, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder
 • Den økonomiske kompetenceblomst
 • Demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion
 • Demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler
 • Anvende forskellige fremstillingsformer formålsbestemt og genrebevidst, herunder argumentere, diskutere, vurdere og reflektere
 • Analysere og vurdere ikke-fiktive tekster
 • Perspektivere tekster ud fra viden om kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internationale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge
 • Demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske medier, herunder samspil med internationale strømninger

 

 

Kompetencer I skal opnå i forbindelse med SO1:

 

 • Karrierekompetencer
 • Samarbejdskompetencer
 • Digitale kompetencer
 • Innovative kompetencer

 

 

 

 

 

 

 

 • Hvad går SO1 Marked, kultur & kommunikation ud på?

 

Forestil jer, at I arbejder for en virksomhed, som skal sælge et af deres produkter på henholdsvis det britiske marked og et marked i Tyskland/Spanien.  

 

Jeres overordnede opgave bliver at finde ud af, hvordan virksomheden skal sælge deres produkt(er) på de to markeder (henholdsvis et engelsk marked og et tysk/spansk marked).

 

I kommer derfor til at arbejde med teori inden for områder som:

 • Promotion og produkt
 • Målgruppe
 • Kultur
 • AIDA, den simple argumentationsmodel
 • Budskabsformer/appelformer
 • Plakat/billede opbygning

 

For at I kan finde frem til, hvordan virksomheden skal udarbejde deres promotion-materiale til nye markeder, skal I arbejde med teori om promotion og produkt, målgrupper, kultur, kommunikation og opbygning af plakat/billede (reklame/poster).

 

I forløbet får I forskellige oplæg omkring disse teorier, som I efterfølgende anvender til at løse den overstående opgave for jeres virksomhed.

 

 1. Gruppearbejde og valg af virksomhed

 

Arbejdet med SO1 skal foregå i grupper med højst 4 deltagere. For at opnå det bedste udbytte af gruppearbejdet kræves det, at alle i gruppen har en høj grad af selvdisciplin. I kan således forvente at skulle give hinanden lektier for til hver dag. Man skal føle, at man virkelig er beslutningstager i virksomheden, og at man også selv ville kunne leve med konsekvenserne af de beslutninger, man tager.

 

Forudsætningen for at gruppearbejdet kan fungere er, at der skabes et velfungerende team, hvor alle forstår at påtage sig et ansvar. Alle i gruppen vil have styrker og svagheder, og arbejdet skal tilrettelægges således, at alle føler, at de har en vigtig rolle i teamet. Det er vigtigt, at alle er ansvarlige for alt og hjælper hinanden. Nogle grupper fungerer bedst med en gruppeleder, andre grupper trives bedst med demokrati, således at alle har lige stor indflydelse.

 

 • Gruppedannelse og virksomhed

 

Arbejdsgrupperne bliver dannet af jeres tysk- eller spansklærer. I kommer derved til at arbejde på kryds og tværs af klasser.

 

I forhold til valg af virksomhed bliver hver gruppe tildelt en virksomhed, som I skal arbejde med under SO1.

 

Virksomheder, som I kan komme til at arbejde med:

 • Højer Pølser A/S
 • Naturmælk
 • Kohberg
 • Brinksgaard (Rørkær)
 • Macarn (Skærbæk)
 • Grams slots produkter
 • Okholm lighting
 • Løgum Kloster Lys
 • Det Gamle Apotek i Tønder
 • Carsø Furniture ApS
 • KongChristian X
 • Klosterbageriet (Løgumkloster)
 • Ribe Bryghus
 • Retap (Agerskov)

 

 

 1. Produktkrav

 

I skal udarbejde 3 ting:

 • En rapport
 • To plakater (A3)
 • En mundtlig præsentation

 

 • Rapporten

 

I skal udarbejde rapport, som skal indeholde følgende elementer/afsnit:

 

Rapportens indhold:

 

Forside:

Skal minimum indeholde:

·       Virksomhedens navn

·       Projektets navn

·       Skolens navn

·       Gruppedeltagernes navne

·       Undervisers navne

·       Dato

 

Indholdsfortegnelse

Brug Words indholdsfortegnelsesfunktion

Virksomhedskarakteristik:

Denne skal indeholde følgende elementer:

·       Virksomhedens navn

·       Virksomhedstype & selskabsform

·       Kort om deres historie (grundlæggelse, antal medarbejdere, ejere)

·       Virksomhedens mission/vision

·       Hvilket marked er de på (B-2-B & B-2-C)

·       Virksomhedens målgruppe på det danske marked

·       Virksomhedens marketingmix (meget kort beskrivelse af de 4 p’er)

 

Beskrivelse af det/de produkt(er), som skal markedsføres på de nye markeder

Denne del af rapporten skal indeholde

·       Forklaring af teori (kort)

·       En beskrivelse af det produkt eller de produkter, som I vil markedsføre på de nye markeder.

·       Her skal I fokusere på:

·       Emballage

·       Selve produktet (design, funktion mv.)

·       Kvalitet og klassifikation

 

Kulturanalyse af det britiske og tyske/spanske samfund

Denne del skal indeholde følgende:

·       Beskrivelse af teori

·       Analyse af den britiske kultur

·       Analyse af den spanske/tyske kultur

 

Målgruppevalg på de to nye markeder

Denne del skal indeholde:

·       En kort redegørelse for teori

·       En analyse af målgruppevalg på henholdsvis det britiske marked og det spanske/tyske marked

·       En argumentation for valg af målgrupper

 

Plakaterne

 

Denne del skal indeholde:

·       Mindre billeder af plakaterne, så vi kan se dem i rapporten

·       En analyse/argumentation for, hvorfor jeres plakater ser ud, som de gør ift. det britiske marked og det tyske/spanske marked (Her skal I henvise til jeres produktanalyser, promotion (AIDA & budskab), kulturanalyser og målgruppeanalyser i jeres begrundelse)

·       For eksempel – hvorfor har I valgt at anvende denne farve, dette design mv.

 

Konklusion

 

 

 • Plakater

 

I skal udarbejde 2 plakater (A3).

 

 • 1 plakat til det britiske marked
 • 1 plakat til det tyske/spanske marked

 

I kommer til at skulle lave det, der hedder en outdoor reklame, hvilket vil sige, at I skal forestille jer, at jeres plakater skal hænge ved eksempelvis busstoppesteder, togstationer, metrostationer mv.

 

Plakaterne skal printes ud.

 

 • Mundtlig præsentation

 

I skal i jeres grupper fremlægge for jeres forældre til forældreaftenen. I vil her sammen med 2 – 3 andre grupper gå ud i et klasselokale og fremlægge jeres opgave/projekt.

 

Krav til fremlæggelsen:

 • Præsentation (Prezi, power point, Google præsentation mv.)
 • Varighed: 7 - 10 minutter
 • I præsenterer hovedpunkter fra jeres rapport
 • I skal huske at dække alle fag (afsætning, engelsk, dansk, spansk/tysk)
 • Jeres plakater skal med i udprintet form

 

Gode råd ift. fremlæggelsen:

 • ØV jer på det, I skal sige!
 • Lav en god struktur i jeres præsentation, så der er sammenhæng og en god rækkefølge
 • Lav og udskriv stikord til det, I skal sige, så I ikke læser op fra skærmen

 

 • Bedømmelse

 

Man får én samlet, individuel karakter, der bygger på:

 • Rapporten (hvert fag bidrager dvs. afsætning, engelsk, dansk og tysk/spansk)
 • Den kreative del
 • Individuel indsats i gruppearbejdet undervejs
 • Præsentationen

 

 

Onsdag d. 6 februar i uge 6 er der gruppevis mundtlig præsentation af projektet til forældreaften. I skal over for jeres forældre og 1-2 lærere præsentere indholdet i jeres rapport og vise jeres promotionmateriale

 

:

 

 

Kompetencemål:
- Analysere og perspektivere aktuelle forhold på det britiske marked på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle, erhvervsmæssige og samfundsmæssige forhold.
- Læse og forstå forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere tysksprogede tekster
- Anvende en grundlæggende viden om kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i tysk-sprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede tysksprogede tekster og emner med kultur-, samfunds- og erhvervsforhold i andre lande
- indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds nationale og globale markedsforhold samt vurdere informationernes troværdighed og relevans i en given sammen-hæng
- afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning – nationalt og globalt, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder
- Den økonomiske kompetenceblomst
- Demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion
- Demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler
- Anvende forskellige fremstillingsformer formålsbestemt og genrebevidst, herunder argumentere, diskutere, vurdere og reflektere
- Analysere og vurdere ikke-fiktive tekster
- Perspektivere tekster ud fra viden om kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internationale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge
- Demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske medier, herunder samspil med internationale strømninger